038 337 7044 info@dekwaak.nl

AVG
Privacy Beleid VOF de Kwaak 8-5-18
Bistro de Kwaak hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy
Beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met
persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig
om met persoonsgegevens. Bistro de Kwaak houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en
regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee
dat wij in ieder geval:

o Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Beleid;
o Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal
nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
o Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van
uw persoonsgegevens;
o Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging
van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
o Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering
van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
o Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en
deze respecteren.

Als Bistro de Kwaak zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u
na het doornemen van ons Privacy Beleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met
ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Bistro de Kwaak
Pletterstraat 22, 8011VG Zwolle
Info@dekwaak.nl
Telefoon: 038 337 70 44

Verwerking persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door Bistro de Kwaak verwerkt ten behoeve van de volgende
doeleinden:
o Voor de uitvoering van een overeenkomst met u.
o Voor het versturen van nieuwsbrieven, brochures en uitnodigingen;
o Voor het u op de hoogte houden van aanbiedingen

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:
o Voornaam, tussenvoegsel en achternaam
o Geboortedatum
o Geslacht (man/vrouw)
o Adresgegevens;
o Telefoonnummers
o E-mailadres
o Bedrijfsnaam
o KvK-nr / BTW-nr
o Gegevens m.b.t. uw dieet indien u bij boeking dieetwensen meldt.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is
voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
Wij geven alleen persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we een
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin
uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder
zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk
verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek
(persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en
zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met
derden indien jij ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar)
indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke
vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Bistro de Kwaak bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor
deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw
persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de
volgende maatregelen genomen;
• Alle personen die namens Bistro de Kwaak van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn
gehouden aan geheimhouding daarvan;
• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
• We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding
toe is;
• Online-boekingen verlopen via een beveiligde verbinding;
• IP-adressen worden geregistreerd en tijdelijk opgeslagen, maar zijn niet naar u terug te
herleiden;
• Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of
technische incidenten;
• We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
• Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Uw privacyrechten
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u
ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
(of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u
verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een
andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan
voornoemde verzoeken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover
direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk
erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit
is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.